Metodološke napomene

Radničke akcije

Obuhvaća akcije radnika nekog poduzeća ili ustanove i njihovih organizacija, usmjerenih ka ispunjenju jednog ili više zahtjeva, uključujući akcije bivših radnika nekog poduzeća ili ustanove provedene s ciljem rješavanja problema vezanih uz bivše zaposlenje (npr. neisplaćene otpremnine). Sve unesene radničke akcije analizirane su prema kategorijama opisanima u nastavku.

Naziv poduzeća/ustanove

Označava naziv poduzeća ili ustanove čiji radnici provode akciju. Ako akciju zajednički provode radnici nekoliko različitih poduzeća ili ustanova, navedeni su nazivi svih poduzeća i ustanova čiji su radnici uključeni u akciju. Ako radnička akcija obuhvaća jedinicu veću od poduzeća ili ustanove, korišteni su nazivi koji odgovaraju dijelu gospodarske strukture obuhvaćene akcijom (npr. metalna industrija, srednje škole ili javni sektor). Izuzetak predstavljaju akcije poput sindikalnih prosvjeda ili akcije koje zbog šire uključenosti aktera u provedbu nastoje zahvatiti cjelokupno gospodarstvo, te je u tom slučaju pod kategoriju Naziv poduzeća/ustanove upisano Sindikalni prosvjed ili Generalni štrajk.

Mjesto

Označava naziv mjesta u kojem se nalazi poduzeće ili ustanova, odnosno podružnica poduzeća ili ustanove čiji radnici provode akciju. Kod radničkih akcija koje provode radnici dvaju ili više podružnica jednog poduzeća ili ustanove, odnosno radnici različitih poduzeća ili ustanova, navedeni su nazivi svih mjesta u kojima se nalaze, a kod radničkih akcija provedenih na nacionalnoj razini kao mjesto je navedena Hrvatska. U slučajevima kada akciju provode radnici upućeni na terenski rad (npr. građevinski radnici, pirotehničari), kao mjesto je navedena lokacija na kojoj se teren nalazi.

Mjesto održavanja akcije

Označava naziv mjesta u kojem je radnička akcija provedena. Ovisno o tipu akcije mjesto održavanja akcije može biti istovjetno ili različito od mjesta u kojem se nalazi poduzeće ili ustanova, odnosno podružnica poduzeća ili ustanove čiji radnici provode akciju (primjerice, štrajk se uvijek odvija u mjestu u kojem se nalazi poduzeće ili ustanova, dok kod prosvjeda to nije nužno slučaj).

Gospodarski sektor

Klasificiran je u tri osnovna tipa: Industrija, Usluge i Poljoprivreda. Odabir gospodarskog sektora kojem pojedino poduzeće ili ustanova pripada usklađen je s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti usvojenom 2007. godine.

Navedeni tipovi gospodarskog sektora odgovaraju sljedećim područjima NKD-a:

Industrija: rudarstvo i vađenje; prerađivačka industrija; opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; građevinarstvo.

Usluge: trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; prijevoz i skladištenje; djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane; informacije i komunikacije; financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; poslovanje nekretninama; stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje; obrazovanje; djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; umjetnost, zabava i rekreacija; ostale uslužne djelatnosti.

Poljoprivreda: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Kod radničkih akcija koje zajednički provode akteri iz različitih sektora, navedeni su svi sektori iz kojih dolaze.

Tip akcije

Radničke akcije klasificirane su u četiri osnovna tipa:

Štrajk: Označava akciju provedenu na radnom mjestu koju karakterizira potpuna ili djelomična obustava obavljanja radnih zadataka, odnosno namjerno usporavanje obavljanja radnih zadataka u svrhu ispunjenja određenog zahtjeva. Izuzetak predstavlja štrajk glađu kao akcija koja se ostvaruje odbijanjem hrane.

Prosvjed: Označava okupljanje na javnim površinama, unutar kruga poduzeća ili na nekom drugom mjestu u svrhu ispunjenja određenog zahtjeva.

Zauzimanje: Označava akciju provedenu u svrhu ispunjenja određenog zahtjeva koja sadrži neke od sljedećih elemenata: organiziranje radničkih straža, cjelodnevna prisutnost radnika u poduzeću za vrijeme trajanja akcije, fizička kontrola prostora poduzeća (ili jednog njegovog dijela), preuzimanje kontrole nad proizvodnim procesom i poslovanjem, onemogućavanje slobodnog raspolaganja robama i strojevima aktualnom vlasniku.

Ostali tipovi akcije: Označava radničke akcije koje se ne mogu uklopiti ni u jedan od navedenih tipova, ne uključujući pritom pokretanja sudskih sporova, peticije ili konferencije za novinare.

Podtip akcije

Uz navedenu osnovnu tipologiju, akcije su dodatno klasificirane prema podtipovima. Podtipovi akcija izvedeni su za Štrajk i Prosvjed. Za Zauzimanje i Ostali tipovi akcije nisu izvedeni podtipovi.

Klasičan štrajk: Označava potpunu obustavu obavljanja radnih zadataka, provedenu od organizacije zakonom ovlaštene za pokretanje štrajka. (U skladu s prvim Zakonom o radu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 1996., sindikat postaje jedina zakonom ovlaštena organizacija za pokretanje štrajka.)

Bijeli štrajk: Označava namjerno usporavanje obavljanja radnih zadataka.

Štrajk glađu: Označava odbijanje hrane s ciljem ostvarenja zahtjeva.

Divlji štrajk: Označava potpunu obustavu obavljanja radnih zadataka, koja nije provedena od organizacije zakonom ovlaštene za pokretanje štrajka.

Ostali tipovi štrajka: Označava akciju provedenu na radnom mjestu koju karakterizira potpuna ili djelomična obustava obavljanja radnih zadataka, a ne može se uklopiti ni u jedan prethodno opisan podtip štrajka.

Klasičan prosvjed: Označava prosvjedno okupljanje na javnim površinama.

Blokada prometnica: Označava prosvjedno okupljanje na nekoj od prometnica uz istovremenu djelomičnu ili potpunu blokadu prometa.

Ostali tipovi prosvjeda: Označava prosvjedno okupljanje u nekoj od državnih institucija, unutar kruga poduzeća ili ustanove ili na nekom drugom mjestu. Kategorija obuhvaća i različite akcije poput samoozljeđivanja, performansa i sl. koje se provode u svrhu ispunjenja određenog zahtjeva.

Početak/kraj

Pod kategorijom početak/kraj naveden je datum početka i datum završetka radničke akcije. Ovisno o informacijama iz prikupljenih izvora navedeni su dan, mjesec i godina početka i završetka akcije, odnosno samo oni vremenski parametri utvrđeni na temelju prikupljenih izvora. Najmanja vremenska jedinica kojom je označeno trajanje pojedine akcije je jedan dan.

Tip organizatora

Označava organizacijsku formu u sklopu koje se akcija provodi, a naziv konkretne organizacije (ili više njih) naveden je pod kategorijom Organizator. Tip organizatora klasificiran je prema četiri osnovna tipa: Sindikat, Stožer, Radničko vijeće i Ostalo. Stožer predstavlja neformalni savez nekoliko različitih organizacija, najčešće sindikata, braniteljskih udruga i udruga malih dioničara, dok Ostalo označava jednu ili više organizacijskih formi u sklopu kojih se provodi neka radnička akcija, a ne uklapa se u navedene tipove.

Organizator

Označava naziv jedne ili više organizacija koje provode akciju.

Broj sudionika

Označava broj sudionika radničke akcije. Ako se podaci o broju sudionika razlikuju ovisno o izvorima, naveden je minimalni i maksimalni zabilježeni broj sudionika.

Vlasništvo

Vlasništvo u poduzećima, odnosno ustanovama klasificirano je prema četiri osnovna tipa: Državno, Privatno, Društveno i Zadružno. Tip vlasništva u poduzeću/ustanovi određen je sukladno kriteriju većinskog udjela u vlasničkoj strukturi. Kod radničkih akcija koje obuhvaćaju više poduzeća ili ustanova, a koje se mogu razlikovati u tipu vlasništva, navedeni su svi prisutni tipovi vlasništva.

Koordinirana akcija

Označava akcije koje zajedno provode različiti radnički kolektivi ili organizacije. Klasificira se u četiri osnovna tipa:

Između radnika različitih poduzeća/ustanova: Obuhvaća zajednički provedene akcije radnika dvaju ili više različitih poduzeća ili ustanova.

Između različitih sindikata: Obuhvaća zajednički provedene akcije dvaju ili više različitih sindikata odnosno dvaju ili više sindikalnih središnjica.

Između radnika istog poduzeća/ustanove koji imaju podružnice na različitim lokacijama: Obuhvaća zajednički provedene akcije radnika dviju ili više podružnica istog poduzeća ili ustanove.

Ostali tipovi koordinirane akcije: Obuhvaća sve zajednički provedene akcije različitih radničkih kolektiva ili organizacija koje se ne mogu uklopiti u niti jedan od navedenih tipova. Svaka radnička akcija u kojoj je zabilježen neki od ostalih tipova koordinacije sadrži kratak opis primijenjenog modela (npr. između strukovne udruge i sindikata).

Zahtjevi/cilj

Klasificira se u osam osnovnih tipova. Radnička akcija sadrži minimalno jedan navedeni tip zahtjevā:

Materijalna prava: Obuhvaća zahtjeve koji se odnose na isplatu ili iznos plaće, isplatu ili iznos otpremnine, isplatu ili iznos putnih troškova, uplate zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i sl.

Vlasnički odnosi: Obuhvaća zahtjeve za utvrđivanjem, izmjenom ili očuvanjem postojeće vlasničke strukture u nekom poduzeću, ustanovi ili dijelu gospodarske strukture.

Struktura/sastav upravnih tijela: Obuhvaća zahtjeve koji se odnose na promjene nositelja upravljačkih funkcija (npr. smjena direktora) te izmjene strukture upravnih tijela (npr. broj radničkih predstavnika u nadzornom odboru). Zahtjevi su okarakterizirani kao pitanja vezana za upravljanje poduzećem isključivo ako su struktura i/ili sastav upravnih tijela dio eksplicitno istaknutih ciljeva akcije.

Očuvanje/nastavak poslovanja poduzeća/ustanove: Obuhvaća zahtjeve koji izričito navode očuvanje poduzeća ili ustanove, te zahtjeve čiji se sadržaj ili jedan njegov dio odnosi na očuvanje poduzeća ili ustanove (npr. zahtjev za obnovom željezničkih pruga i voznog parka Hrvatskih željeznica).

Solidarnost s radnicima drugog poduzeća/ustanove: Obuhvaća radničke akcije provedene s ciljem pružanja podrške radnicima u nekom drugom poduzeću ili ustanovi.

Zahtjevi upućeni državnim strukturama koji nadilaze razinu poduzeća ili ustanove: Obuhvaća zahtjeve upućene državnim strukturama koji se nedvojbeno odnose na izmjenu ili očuvanje pojedinog dijela nacionalne politike (npr. radno zakonodavstvo, porezna politika, struktura državnog proračuna i sl.). Primjerice, ako zahtjev za povećanje plaća u javnim ustanovama izričito ne uključuje i promjenu nacionalne politike ili dijela državnog proračuna, tada nije okarakteriziran kao zahtjev ove kategorije već samo kao zahtjev vezan za materijalna prava.

Kolektivni ugovori: Obuhvaća zahtjeve vezane isključivo za sklapanje novog ili produženje postojećeg kolektivnog ugovora. Zahtjevi koji proizlaze iz nepoštivanja neke od stavki postojećeg kolektivnog ugovora obuhvaćeni su nekim od ostalih tipova zahtjeva, ovisno o njihovom sadržaju.

Ostalo: Obuhvaća sve zahtjeve koji se ne mogu uklopiti ni u jedan od navedenih tipova. Svaka radnička akcija koja sadrži neki od ostalih tipova zahtjeva sadrži dodatno pojašnjenje.

Akcije poslodavca

Sadrži kratak opis akcija koje provodi poslodavac s ciljem suzbijanja radničke akcije (npr. angažiranje privatne zaštitarske službe, osporavanje zakonitosti provedbe radničke akcije i sl.).

Ishod

Klasificira se u četiri osnovna tipa: Uspješno, Neuspješno, Djelomično uspješno i Nepoznato. Procjena uspješnosti pojedine akcije izvedena je u skladu s istaknutim zahtjevima. Uspješno su okarakterizirane akcije kod kojih je na temelju prikupljenih materijala moguće objektivno utvrditi potpuno ispunjenje svih zahtjeva. Kod radničkih akcija organiziranih s ciljem iskazivanja podrške, odnosno akcija solidarnosti, sama provedba akcije okarakterizirana je kao uspješna s obzirom na to da je njezinom provedbom ispunjen cilj. Neuspješno su okarakterizirane akcije kod kojih je na temelju prikupljenih materijala moguće objektivno utvrditi izostanak ispunjenja minimalno jednog od istaknutih zahtjeva, odnosno minimalno jednog dijela jednog od nekoliko istaknutih zahtjeva. Ako je na temelju prikupljenih materijala moguće objektivno utvrditi ispunjenje minimalno jednog od istaknutih zahtjeva, odnosno minimalno jednog dijela jednog od nekoliko istaknutih zahtjeva, ishod je okarakteriziran kao djelomičan uspješan. U slučajevima kada na temelju prikupljenih materijala nije moguće utvrditi je li i u kojoj mjeri realizirano ispunjenje zahtjevā, ishod akcije okarakteriziran je kao nepoznat. Za detaljnije informacije o ishodima provedenih akcija potrebno je konzultirati izvore korištene u analizi pojedine radničke akcije (vidi kategoriju Izvori), odnosno materijale unesene pod kategorijom Dokumenti.

Dokumenti

Sadrži integralne verzije tekstova (PDF ili JPEG format) na temelju kojih su označene kategorije koje se odnose na radničku akciju.

Povezane akcije

Pojedine radničke akcije provedene su uz istovremenu primjenu različitih metoda djelovanja. U takvim slučajevima, s ciljem obilježavanja provedbe svakog od primijenjenih tipova akcije, svaka primijenjena metoda djelovanja unesena je i analizirana kao zasebna akcija. Ujedno, kod takvih akcija je pod kategorijom Povezane akcije unesen link na akciju s kojom ista čini svojevrsnu cjelinu. Primjerice, radnici poduzeća provode štrajk, ali za vrijeme trajanja štrajka organiziraju i prosvjed. U ovom slučaju unesene su dvije zasebne radničke akcije – štrajk i prosvjed, a u kategoriji Povezane akcije unesena je poveznica između tih akcija.

Osim akcija koje se istovremeno provode kao dio jedne šire akcije, međusobno povezanim akcijama označene su i akcije provedene s ciljem pružanja podrške (npr. štrajkovi solidarnosti) i akcije kojima se podrška pruža. Izuzetak predstavljaju akcije u kojima zajednički sudjeluju radnici više od jednog poduzeća (npr. prosvjed), te pritom kao jedan od ciljeva navode međusobnu podršku u borbi za ostvarenje istaknutih zahtjeva. Takve akcije promatrane su kao jedna nerazdvojna cjelina i sukladno tomu zabilježene kao jedna radnička akcija.

Izvori

Sadrži popis materijala korištenih prilikom unosa kategorija koje se odnose na radničku akciju.

Bilješke

Sadrže kratak osvrt na odabranu radničku akciju.